Gebruikersovereenkomst (EU)

Fysieke persoon-ondernemer Dina Pavlovna Sultanova, hierna te noemen de Rechthebbende, handelend op basis van het record van staatsregistratie in het verenigde staatsregister van rechtspersonen, fysieke personen-ondernemers en openbare formaties nummer 2010350000000323197 van 05.06.2023, richt deze Overeenkomst (hierna te noemen de Overeenkomst) aan elke persoon (onbepaalde kring van personen) die zich bereid heeft verklaard een overeenkomst aan te gaan onder de hieronder uiteengezette voorwaarden (hierna te noemen de Gebruiker).

Deze Overeenkomst is, volgens Artikel 633 van het Burgerlijk Wetboek van Oekraïne, een publiek contract, waarvan de aanvaarding van de voorwaarden (acceptatie) de uitvoering van de acties voorzien in de Overeenkomst is.

Voordat u deze Overeenkomst accepteert, vragen wij u de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van de diensten van de Rechthebbende, begrijpt u de voorwaarden in deze Overeenkomst en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien u het niet eens bent met bepaalde clausules van de Overeenkomst of deze voor u niet duidelijk zijn, bent u verplicht het gebruik van de diensten van de Licentiegever te weigeren. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de diensten van de Rechthebbende zonder akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1.Definities

1.1 De voorwaarden van de Overeenkomst regelen de verhoudingen tussen de Rechthebbende en de Gebruiker en bevatten de volgende definities:

1.1.1.Aanbod - dit document (Overeenkomst) geplaatst op het internet op het volgende adres: /publichnaya-oferta

1.1.2.Aanvaarding - volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod door het uitvoeren van de in artikel 3.1 van de Overeenkomst genoemde handelingen.

1.1.3 Rechthebbende - een individuele ondernemer Dina Pavlovna Sultanova, die het aanbod heeft geplaatst.

1.1.4. Gebruiker - een rechtspersoon of een handelingsbekwame natuurlijke persoon die de Overeenkomst heeft gesloten door middel van aanvaarding van de voorwaarden in het aanbod.

1.1.5. Platform - een verzameling webpagina's die gehost worden op virtuele servers en die een verenigde structuur vormen, gevestigd op het internet op het volgende adres: eu.nspclub.org, nspclub.pl, nspclub.de, nspclub.it, nspclub.fr, nspclub.es, nspclub.ro, nspclub.nl, nspclub.gr, nspclub.cz, nspclub.pt, nspclub.sk, nspclub.lt, nspclub.lv, nspclub.ee, nspclub.dk, nspclub.fi, inclusief subdomeinen.

1.1.6 Inhoud - informatie gepresenteerd in tekst, grafische, audiovisuele (video) formaten op het Platform, wat de inhoud is. De inhoud van het Platform is onderverdeeld in de hoofdinhoud - gebruikersinhoud, en aanvullende - administratieve inhoud, die is gemaakt door de Rechthebbende om het functioneren van het Platform te vergemakkelijken, inclusief de interface van het Platform.

1.1.7 Eenvoudige (niet-exclusieve) licentie - een niet-exclusief recht van de Gebruiker om gebruik te maken van het resultaat van intellectuele activiteit gespecificeerd in clausule 2.1 van de Overeenkomst, waarbij de Rechthebbende het recht behoudt om licenties te verlenen aan andere personen.

1.1.8.Persoonlijk Account - een virtueel hulpmiddel voor persoonlijke zelfbediening van de Licentiegever op het Platform.

1.1.9.Gebruikersaccount - een unieke login en wachtwoord voor toegang tot het Persoonlijke Account.

1.1.10.Goederen - dingen van de materiële wereld, evenals niet-exclusieve licenties voor het recht om intellectuele eigendomsobjecten te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende producten: cursussen, trainingen, webinars, analytische tests, raadplegingen), te koop aangeboden op het Platform van de Rechthebbende.

1.1.11.Bestelling - een naar behoren uitgevoerd verzoek van de Gebruiker tot aankoop en levering op het door de Gebruiker opgegeven adres van een lijst van Goederen geselecteerd op het Platform van de Rechthebbende.

2. Onderwerp van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst definieert de voorwaarden en procedure van het gebruik van het Platform, dat eigendom is van en beheerd wordt door de Licentiehouder.

2.2 De Houder van de Rechten garandeert dat hij de eigenaar is van de eigendomsrechten op het Platform.

2.3 Door het bestellen van Goederen via het Platform, gaat de Gebruiker akkoord met deze Overeenkomst en alle bijbehorende voorwaarden.

2.4.Het bestellen van Goederen kan door de Gebruiker op de volgende manieren worden geplaatst:

- per telefoon: +380931775773

- per e-mail: [email protected], [email protected];

- via een online adviseur op de websites van ons Platform;

- via op de website aangegeven boodschappers;

- door de Gebruiker zelfstandig wordt gedaan op het Platform van de Houder van de Rechten.

2.6 De Gebruiker dient zelfstandig de Goederen op het Platform te selecteren en in het winkelmandje te plaatsen om een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van de Goederen in het Winkelmandje is geen bestelling, de Gebruiker kan zelfstandig de Goederen in het Winkelmandje verwijderen en toevoegen alvorens een bestelling te plaatsen.

3.Acceptatie van de voorwaarden van de overeenkomst

3.1.Acceptatie (aanvaarding van het aanbod) is wanneer de Gebruiker op de knop "Ik heb de voorwaarden van de Overeenkomst gelezen en ga hiermee akkoord" klikt.

3.2 De overeenkomst tot koop en verkoop van de Goederen wordt geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment van ontvangst door de Rechthebbende van het bericht over de intentie van de Gebruiker om de Goederen te kopen.

3.3 Door het verrichten van handelingen ter aanvaarding van het aanbod in de volgorde als bepaald in cl. 3.1 van de Overeenkomst garandeert de Gebruiker dat hij/zij bekend is met, akkoord gaat met, volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle voorwaarden van de Overeenkomst en zich verplicht deze na te leven.

3.4 De Gebruiker bevestigt hierbij dat aanvaarding (het nemen van handelingen ter aanvaarding van het aanbod) gelijk staat aan ondertekening en sluiting van de Overeenkomst onder de voorwaarden zoals vermeld in deze Overeenkomst.

3.5.Het aanbod treedt in werking vanaf het moment van plaatsing op internet op het Platform en blijft van kracht totdat het aanbod wordt herroepen.

3.6.Deze Overeenkomst wordt schriftelijk geplaatst op het Platform. Indien nodig kan iedereen op verzoek in de gelegenheid worden gesteld om de papieren versie van de Overeenkomst te lezen.

3.7.De Overeenkomst kan alleen in zijn geheel worden aanvaard. Nadat de Gebruiker de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, verkrijgt deze de kracht van een overeenkomst gesloten tussen de Rechthebbende en de Gebruiker en wordt een dergelijke overeenkomst als een door beide Partijen ondertekend papieren document niet uitgevoerd.

3.8 Om de interactie tussen de Houder van de Rechten en de Gebruiker te organiseren, registreert de Gebruiker zelfstandig een Persoonlijk Account.

3.9 De Houder van de Rechten behoudt zich het recht voor om zonder speciale kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze overeenkomst, in dit verband verplicht de gebruiker zich om de wijzigingen in de overeenkomst regelmatig te controleren. De nieuwe versie van de Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat deze op deze pagina is geplaatst, tenzij in de nieuwe versie van de Overeenkomst anders is bepaald. De huidige versie van de Overeenkomst is altijd beschikbaar op deze pagina op het Platform.

4. Rechten en verplichtingen van de Partijen

4.1 De Houder van de Rechten verbindt zich ertoe

4.1.1 Binnen 10 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de relevante schriftelijke kennisgeving van de Gebruiker, verbindt de Rechthebbende zich ertoe om op eigen kosten de door de Gebruiker vastgestelde tekortkomingen van het Platform weg te werken, namelijk:

- inconsistentie van de inhoud van het Platform met de gegevens gespecificeerd in artikel 2.1 van de Overeenkomst;

- de aanwezigheid in het Platform van materialen die verboden zijn voor verspreiding door de wet.

4.1.2 De Gebruiker te voorzien van informatie over de belangrijkste consumenteneigenschappen van de Goederen, de volledige bedrijfsnaam (naam) van de Rechthebbende, de prijs en aankoopvoorwaarden van de Goederen, hun levering, levensduur, houdbaarheid en garantieperiode, de betalingsprocedure voor de Goederen, evenals de periode gedurende welke het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst geldig is, d.w.z. volledige, betrouwbare en toegankelijke informatie die de aangeboden Goederen kenmerkt.

4.1.3 Zich te onthouden van handelingen die de Gebruiker kunnen belemmeren in de uitoefening van het recht om het Platform te gebruiken binnen de grenzen van de Overeenkomst.

4.1.4 Informatie verschaffen over het werken met het Platform door middel van e-mail, forum, blog. Actuele e-mailadressen zijn te vinden in de "Contacten" sectie van het Platform op het adres.

4.1.5.Na het plaatsen van een Bestelling op het Platform, stuurt de Gebruiker een bevestiging per SMS-bericht of een telefoontje van een manager. De manager die toezicht houdt op deze Bestelling zal de details van de Bestelling verduidelijken, de datum, plaats en tijd van levering overeenkomen. Indien het magazijn van de Rechthebbende niet beschikt over de bestelde Goederen of de benodigde hoeveelheid van de bestelde Goederen, informeert de Rechthebbende de Gebruiker hierover per telefoon, e-mail of messengers.

4.1.6 Alle persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie over de Gebruiker uitsluitend te gebruiken voor het verlenen van diensten conform de Overeenkomst en Privacy Policy.

4.1.7 De vertrouwelijkheid van de informatie die de Gebruiker invoert bij het gebruik van het Platform via het persoonlijke account van de Gebruiker te waarborgen, met uitzondering van gevallen waarin dergelijke informatie wordt geplaatst in openbaar toegankelijke delen van het Platform (bijv. chat).

4.1.8 Adviseer de Gebruiker over alle kwesties met betrekking tot het Platform. De complexiteit van de kwestie, de omvang en de voorwaarden van de advisering worden in elk specifiek geval onafhankelijk door de Rechthebbende bepaald.

4.2 De Gebruiker is verplicht om:

4.2.1.Het Platform alleen te gebruiken binnen de grenzen van die rechten en op de manieren voorzien in de Overeenkomst.

4.2.2.Bij het registreren in het persoonlijke account, echte, geen fictieve informatie te verstrekken. In geval van ontdekking van onbetrouwbaarheid van de verstrekte informatie, evenals indien de Houder van de Rechten redelijke twijfels heeft over de betrouwbaarheid ervan (inclusief indien de verstrekte contactgegevens onbestaand blijken te zijn wanneer geprobeerd wordt contact op te nemen met de Gebruiker), heeft de Houder van de Rechten het recht om eenzijdig de relatie met de Gebruiker te beëindigen, het account van de Gebruiker te verwijderen en de toegang tot de Website te blokkeren.

4.2.3 De informatie over het wachtwoord dat toegang geeft tot het Persoonlijke Account van de Gebruiker geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. Indien deze informatie om welke reden dan ook bekend wordt bij derden, verplicht de Gebruiker zich deze informatie onmiddellijk te wijzigen.

4.2.4.De volgende informatie opgeven over hun contactgegevens, telefoonnummer, achternaam, voornaam, patroniem, adres en tijdstip van levering van de Bestelling, e-mailadres, evenals om opmerkingen achter te laten, indien nodig.

4.2.5 De bepalingen van de Overeenkomst strikt naleven en niet schenden, en de vertrouwelijkheid van de commerciële en technische informatie die in samenwerking met de Houder van de Rechten is verkregen, waarborgen.

4.2.6 Afzien van het kopiëren in welke vorm dan ook, alsmede van het wijzigen, aanvullen, verspreiden van het Platform, de inhoud van het Platform (of een deel daarvan), alsmede afzien van het creëren van afgeleide objecten op basis daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Houder van de Rechten.

4.2.7.Gebruik geen apparaten of computerprogramma's om het proces van het normaal functioneren van het Platform van de Rechthebbende te verstoren of proberen te verstoren.

4.2.8.De Licentiegever onmiddellijk op de hoogte stellen van alle feiten van onrechtmatig gebruik van het Platform door derden die hem bekend zijn geworden.

4.2.9. Het Platform te gebruiken zonder inbreuk te maken op de eigendomsrechten en/of persoonlijke niet-eigendomsrechten van derden, evenals verbodsbepalingen en beperkingen die door de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot: auteursrechten en naburige rechten, rechten op handelsmerken, dienstmerken en benamingen van oorsprong, rechten op industriële ontwerpen, rechten op het gebruik van afbeeldingen van mensen.

4.2.10. Niet toestaan dat materiaal wordt geplaatst en verzonden van illegale, obscene, lasterlijke, smadelijke, bedreigende, pornografische, vijandige aard, evenals materiaal dat intimidatie en tekenen van raciale of etnische discriminatie bevat, dat oproept tot het plegen van handelingen die kunnen worden beschouwd als een strafbaar feit of een schending van enige wetgeving, evenals materiaal dat om andere redenen als ontoelaatbaar wordt beschouwd, materiaal dat de cultus van geweld en wreedheid bevordert, materiaal dat schuttingtaal bevat.

4.2.11. Geen reclamemateriaal verspreiden in persoonlijke berichten aan andere Gebruikers zonder hun voorafgaande toestemming om dergelijk materiaal te ontvangen (SPAM).

4.2.12. Andere verplichtingen uit de Overeenkomst nakomen.

4.3 De Rechthebbende heeft het recht:

4.3.1.De registratie van de Gebruiker en de toegang tot het Platform op te schorten of te beëindigen als de Rechthebbende redelijkerwijs van mening is dat de Gebruiker onwettige activiteiten uitvoert.

4.3.2 Informatie te verzamelen over de voorkeuren van de Gebruiker en de manier waarop hij het Platform gebruikt (meest gebruikte functies, instellingen, voorkeurstijd en duur van werken met het Platform, etc.), wat geen persoonsgegevens zijn, om de werking van het Platform te verbeteren, storingen op het Platform vast te stellen en te voorkomen.

4.3.3 De Gebruiker te verzoeken om aanvullende informatie over zijn/haar functie en beroep, met inbegrip van het bedrijf dat hij/zij vertegenwoordigt, bij de registratie in de persoonlijke account of op enig ander moment. De Houder van de Rechten heeft het recht om naar eigen goeddunken het gebruik van het Platform door de Gebruiker te weigeren (tot en met het verwijderen van de Persoonlijke Account van de Gebruiker) of het gebruik ervan te beperken, indien de Gebruiker geen werknemer is van het bedrijf of vertegenwoordiger van de persoon voor wie het Platform bedoeld is, of indien de Gebruiker weigert de gevraagde informatie te verstrekken. De Houder van de Rechten heeft het recht om, naar eigen goeddunken, beperkte toegang tot de Site te verlenen voor kennismaking aan andere personen die geen kernactiviteiten uitvoeren.

4.3.4 De Overeenkomst eenzijdig wijzigen door nieuwe edities uit te geven.

4.3.5 Gebruikersinhoud verwijderen op verzoek van bevoegde instanties of belanghebbenden indien deze inhoud in strijd is met de toepasselijke wetgeving of rechten van derden.

4.3.6 De werking van het Platform tijdelijk stopzetten, alsmede de toegang tot de Site gedeeltelijk beperken of volledig stopzetten tot de voltooiing van het noodzakelijke technische onderhoud en (of) modernisering van het Platform. De Gebruiker kan geen schadevergoeding eisen voor een dergelijke tijdelijke opschorting van diensten of beperking van de beschikbaarheid van het Platform.

4.4.De Gebruiker heeft het recht om:

4.4.1.Het Platform te gebruiken binnen de grenzen en op de manieren zoals voorzien in de Overeenkomst.

4.5.De Gebruiker mag niet instemmen met de uitvoering van deze Overeenkomst als hij/zij niet het wettelijk recht heeft om het Platform te gebruiken in het land waar hij/zij zich bevindt of verblijft, of als hij/zij niet de leeftijd heeft bereikt om deze Overeenkomst aan te gaan.

5. Gebruiksvoorwaarden

5.1.Op voorwaarde dat de Gebruiker deze Overeenkomst naleeft, wordt aan de Gebruiker een eenvoudige (niet-exclusieve) licentie verleend om het Platform te gebruiken met behulp van een pc, mobiele telefoon of ander apparaat, in de mate en op de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst, zonder het recht om sublicenties en overdrachten toe te kennen.

5.2.In overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, verleent de Houder van de Rechten de Gebruiker het recht om het Platform op de volgende manieren te gebruiken:

5.2.1.Het Platform te gebruiken om te bekijken, te lezen, opmerkingen en andere records achter te laten en andere functionaliteit van het Platform te realiseren, inclusief door reproductie op de monitor (het scherm) van de respectievelijke technische middelen van de Gebruiker;

5.2.2 Kortstondig te laden in het computergeheugen met als doel het Platform en haar functionaliteit te gebruiken;

5.2.3 elementen van de inhoud van het Platform van de Gebruiker citeren met vermelding van de bron van het citaat, inclusief een link naar de URL van het Platform.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan onderstaande handelingen te verrichten bij het gebruik van het Platform of delen daarvan:

5.3.1.Het Platform wijzigen of anderszins herzien, met inbegrip van het vertalen ervan in andere talen.

5.3.2.Kopiëren, verspreiden of herzien van materialen en informatie op het Platform, behalve wanneer noodzakelijk en veroorzaakt door de implementatie van de functionaliteit beschikbaar voor een bepaalde Gebruiker.

5.3.3.De integriteit van het beveiligingssysteem te schenden of acties uit te voeren die gericht zijn op het omzeilen, verwijderen of deactiveren van de technische beschermingsmiddelen; softwarecodes te gebruiken die ontworpen zijn om de integriteit van het Platform, verzonden informatie of protocollen te vervormen, te wissen, te beschadigen, te simuleren of te schenden.

5.4. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend in overeenstemming met deze Overeenkomst, blijven voorbehouden aan de Houder van de Rechten.

5.5.Het Platform wordt door de Rechthebbende geleverd in de "As Is" ("AS IS") staat, zonder garantieverplichtingen van de Rechthebbende of enige verplichting tot het verhelpen van gebreken, operationele ondersteuning en verbeteringen. Alle informatie op de website is uitsluitend bedoeld als leidraad en mag niet worden beschouwd als een alternatief voor medisch advies. De rechthebbende is niet verantwoordelijk voor diagnoses die de gebruiker stelt op basis van het materiaal op de site. De rechthebbende is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere internetbronnen, waarvan links in dit artikel zijn opgenomen. Gebruik geen zelfmedicatie. Raadpleeg een arts als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of die van uw dierbaren.

5.6.Met betrekking tot de Gebruikerscontent garandeert de Gebruiker dat hij/zij eigenaar is van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen om alle Gebruikerscontent te gebruiken en de Rechthebbende het recht te verlenen om alle Gebruikerscontent te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst; hij/zij beschikt over de schriftelijke toestemming en (of) toestemming van elke persoon die op de een of andere manier aanwezig is in de Gebruikerscontent, om de persoonsgegevens (inclusief de afbeelding indien nodig) van deze persoon te gebruiken om de Gebruikerscontent te plaatsen en te gebruiken.

5.7 Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verleent de Gebruiker de Licentiegever en andere Gebruikers een niet-exclusief royaltyvrij recht om het materiaal dat de Gebruiker toevoegt (plaatst) op het Platform te gebruiken (eenvoudige licentie) in de secties die bedoeld zijn voor toegang door alle of een deel van de Gebruikers (chats, discussies, opmerkingen, etc.). Het genoemde recht en/of de toestemming om de materialen te gebruiken wordt tegelijkertijd verleend met de toevoeging van de Gebruiker van deze materialen aan het Platform voor de volledige duur van de exclusieve intellectuele eigendomsrechten of bescherming van niet-eigendomsrechten op de genoemde materialen voor het gebruik ervan op het grondgebied van alle landen van de wereld.

6. Persoonlijke gegevens en privacybeleid

6.1.Om aan de voorwaarden van de Overeenkomst te voldoen, stemt de Gebruiker ermee in om persoonsgegevens te verstrekken en toestemming te geven voor de verwerking ervan in overeenstemming met de Oekraïense wet van 01.06.2010 "Over de bescherming van persoonsgegevens" op de voorwaarden en met het oog op de juiste uitvoering van de Overeenkomst. Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan de persoonlijke informatie die de Gebruiker over zichzelf verstrekt ten behoeve van het doen van een acceptatie.

6.2 De Rechthebbende waarborgt de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker en verleent alleen toegang tot persoonsgegevens aan die medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en draagt er zorg voor dat deze personen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de beveiliging van persoonsgegevens tijdens de verwerking in acht nemen. De Rechthebbende verplicht zich tevens tot geheimhouding van alle informatie die hij van Gebruikers ontvangt, ongeacht de inhoud van deze informatie en de wijze van ontvangst.

6.3.Indien de Gebruiker de identificatiegegevens (login/wachtwoord) voor toegang tot het persoonlijke account verliest, heeft de Gebruiker het recht deze informatie op te vragen bij de Rechthebbende door een verzoek te sturen via de e-mail van de Rechthebbende.

6.4 De informatie (persoonlijke gegevens) verkregen door de Licentiegever is niet onderworpen aan openbaarmaking, met uitzondering van gevallen waarin de openbaarmaking ervan verplicht is onder de wetgeving van Oekraïne of noodzakelijk is voor de werking van het Platform en haar functies (bijvoorbeeld bij het publiceren van opmerkingen in de "Opmerkingen" sectie van het Platform, worden de naam, datum en tijd van het verzenden van de opmerking weergegeven onder de opmerking geschreven door de Gebruiker).

7. Verantwoordelijkheid van de Partijen

7.1 De Partijen zijn verantwoordelijk voor het niet of onjuist nakomen van hun verplichtingen in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en de wetgeving van Oekraïne.

7.2 De Houder van de Rechten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het Platform met de gebruiksdoeleinden.

7.3 De Houder van de Rechten is niet verantwoordelijk voor technische onderbrekingen in de werking van het Platform. De Licentiegever verbindt zich er echter toe alle redelijke maatregelen te nemen om dergelijke onderbrekingen te voorkomen.

7.4 De Houder van de Rechten is niet aansprakelijk voor handelingen van de Gebruiker in verband met het gebruik van de verleende rechten om het Platform te gebruiken; voor schade van welke aard dan ook geleden door de Gebruiker als gevolg van het verlies en/of de openbaarmaking van zijn/haar gegevens of in het proces van het gebruik van het Platform.

7.5 Indien een derde een vordering instelt bij de Houder van de Rechten in verband met schending door de Gebruiker van de Overeenkomst of toepasselijke wettelijke voorschriften, schending van rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten), verbindt de Gebruiker zich ertoe de Houder van de Rechten te vergoeden voor alle kosten en verliezen, met inbegrip van de betaling van schadevergoeding en andere kosten in verband met een dergelijke vordering.

7.6 De Rechthebbende is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of materialen van de Gebruikers van het Platform (Gebruikers Content), meningen, aanbevelingen of adviezen in dergelijke content. De Licentiegever voert geen voorafgaande controle uit van de inhoud, authenticiteit en veiligheid van deze materialen of hun componenten, evenals de naleving van de vereisten van de toepasselijke wetgeving, en de beschikbaarheid van de Gebruikers van de nodige reikwijdte van de rechten om ze te gebruiken op een verplichte manier.

7.7 De Licentiegever is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van onjuist gebruik van de op het Platform bestelde Goederen.

8. Geschillenbeslechting

8.1.Vorderingsprocedure van pre-trial regeling van geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst is verplicht voor de Partijen.

8.2 Claim brieven worden verzonden door de Partijen per aangetekende post met ontvangstbewijs naar het adres van de locatie van de Partij.

8.4.De termijn van overweging van de vorderingsbrief is 15 werkdagen vanaf de datum van ontvangst door de geadresseerde.

8.5.Als het geschil niet in eerste aanleg kan worden beslecht, wordt het voor de rechter behandeld in overeenstemming met de huidige Oekraïense proceswetgeving.

9. Slotbepalingen

9.1 Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Oekraïense wetgeving. Kwesties die niet in deze overeenkomst worden geregeld, worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving van Oekraïne. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in deze overeenkomst geregelde betrekkingen worden beslecht volgens de procedure die is vastgesteld in de geldende wetgeving van Oekraïne. Overal waar in de tekst van deze overeenkomst de term "wetgeving" wordt gebruikt, wordt de wetgeving van Oekraïne bedoeld.

10. verzending van de bestelling

Bestelde producten worden verzonden vanuit het door Nature's Sunshine goedgekeurde centrum voor Europa:

Nature's Sunshine Products Poland Sp. z o.o.
met vestiging in Warschau op het adres
ul. Olkuska 7, 02-604, Warschau,
tel.: (22) 311 21 00;
fax: (22) 311 21 01,
e-mail: [email protected]

10.Adressen en gegevens van de partijen

10.1.Rechthebbende:

Dina Pavlovna Sultanova FLP.

wettelijk adres: 8, Kotlyarevskogo str., Smela city, Cherkassy region, Cherkassy district, 20703

RNUCPN: 2986914601

Stel een vraag
Let op: HTML wordt niet ondersteund! Gebruik platte tekst.